Samenwerking met het CLB

INTERSTEDELIJK CLB GENT – AFDELING BRUGGE

Langerei 26 – 8000 Brugge
tel. 050 33 21 72
fax 050 34 45 80
mail clb.brugge@gent.be
website : www.iclb.be

open :
elke werkdag van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:30 (dinsdag tot 19:00)

WAT IS EEN CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te helpen bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

bron : website departement onderwijs

HET INTERSTEDELIJK CLB

Door jouw zoon/dochter in deze school in te schrijven, kies je sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft afgesloten.
Dit is voor onze school het Interstedelijk CLB Gent – Jubileumlaan 215 te 9000 Gent.

Voor de samenwerking met onze school heeft dit Interstedelijk CLB een permanente vestigingsplaats in Brugge.

Dit zijn de coördinaten :
Interstedelijk CLB Gent – afdeling Brugge
Langerei 26
8000 Brugge
tel. : 050 33 21 72
fax : 050 34 45 80
e-mail : clb.brugge@gent.be
website : www.iclb.be

De CLB-medewerkers die op deze vestigingplaats bereikbaar zijn en met onze school samenwerken zijn :
Marijke Goekint, arts
Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
Nico Martens, maatschappelijk werker
Ruth Verbeke, paramedisch werker

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

 • het leren en studeren;
 • de schoolloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling

De begeleiding waarvoor het CLB in onze school instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

 • de leerling staat centraal;
 • de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
 • de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;
 • de werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen;
 • de dienstverlening is gratis.

Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller.
Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 12 jaar).
In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:
· bij leerplichtproblemen · bij sommige medische onderzoeken

In sommige leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht.

In het kleuteronderwijs :

 • 1ste kleuter: gericht consult
 • 2de kleuter: algemeen consult


In het lager onderwijs :

 • 1ste leerjaar: gericht consult
 • 3de leerjaar: gericht consult
 • 5de leerjaar : algemeen consult


De voorziene data worden u door de school tijdig medegedeeld.
Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Daarnaast kan er op die manier belangrijke informatie verzameld worden over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren.
Indien ouders of leerlingen vanaf 12 jaar niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en moet een andere (school)arts gekozen worden.Voor meer informatie over deze procedure kan je bij de directeur van het CLB terecht.
(Mevr. Vera Van Heule, bereikbaar op tel. 09 23 50 900)

De CLB-medewerker kan op school ook deelnemen aan verschillende besprekingen waaronder bvb.deze van het zorgteam of van de verschillende klassenraden. Dat gebeurt vooral als deze besprekingen te maken hebben met de begeleiding van leerlingen. Leerrecht en leerplicht is één van de vaste agendapunten op dergelijke vergaderingen.
Een CLB kan niet alle problemen oplossen. Soms moet het centrum op zijn beurt doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde diensten. De medewerkers van het CLB zullen in elk geval eerst luisteren naar jouw vragen, ze helpen verduidelijken en formuleren. Hiervoor zijn soms wel meerdere gesprekken nodig.

Het multidisciplinair CLB dossier

Toegangsrecht tot het CLB dossier

 1. Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle relevante persoonlijke en contextuele gegevens m.b.t. de leerling.
 2. Ouders en/of leerlingen hebben recht op toegang tot dit dossier via begeleide inzage. Hiertoe hanteert het ICLB een aantal procedurele regels die gebaseerd zijn op de bepalingen van het ‘Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen’.
  Dit recht op toegang gebeurt door de leerling die in staat is tot ‘redelijke beoordeling van zijn belangen’.
  De leerling van 12 jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dergelijke leerling wordt een “bekwame minderjarige” genoemd.
  De algemene regel is dat ouders geen toegang hebben tot het dossier van een bekwame minderjarige. (Met uitzondering van de gegevens die enkel zichzelf betreffen want daar hebben ze toegang toe op basis van de wet verwerking persoonsgegevens.) Uitzonderingen op deze algemene regel kunnen slechts voorkomen mét uitdrukkelijke toestemming van de bekwame minderjarige.
  Een leerling van minder dan 12 jaar wordt vermoed een niet-bekwame minderjarige te zijn.
  In dit geval hebben de ouders recht op toegang tot het CLB dossier.
 3. Het CLB team oordeelt of een leerling in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dit gebeurt in overleg met de leerling en zijn ouders. Op deze wijze dient de leeftijd van 12 jaar dus niet als ‘absoluut’ te worden beschouwd.
 4. Alle bepalingen van het ‘Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen’ kunnen worden geraadpleegd op http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie

Overdracht van het CLB dossier

 1. Bij inschrijving bij de start van het schooljaar, gebeurt de overdracht van het CLB dossier na afloop van een wachttijd van 10 dagen. Deze wachttijd begint te lopen vanaf 1 september van het nieuwe schooljaar.
 2. Bij schoolverandering in de loop van het schooljaar, gebeurt de overdracht eveneens na afloop van een wachttijd van 10 dagen. Deze wachttijd begint te lopen vanaf de inschrijving in de nieuwe school.
 3. Voor het verstrijken van de wachttijd kunnen de ouders of de leerling bij de mandaathouder van het CLB verzet aantekenen tegen deze overdracht. In geval van verzet zal het CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB, met name de medische gegevens en de gegevens m.b.t. de leerplicht, samen met een kopie van het verzet.
 4. Bij inschrijving in deze school wordt aan de ouders en de leerling de mogelijkheid geboden te verklaren af te zien van deze wachttijd zodat het CLB-dossier sneller kan overgedragen worden.

Archiefplicht mbt het CLB dossier

Wanneer leerlingen het leerplichtonderwijs verlaten wordt het CLB dossier in het archief van het laatst dienstdoende CLB bewaard tot 10 jaar na de laatste tussenkomst. In elk geval zal een CLB dossier steeds in het archief bewaard worden tot wanneer:

 • de leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt (wanneer deze het gewoon onderwijs verliet)
 • de leerling de leeftijd van 30 jaar bereikt (wanneer deze het buitengewoon onderwijs verliet)

ONTLUIKEND LEREN EN DE OVERSTAP NAAR HET EERSTE LEERJAAR

Na de kleuterklasjes maakt het eerste leerjaar van de lagere school zijn opwachting.

Waar de rijpheidsontwikkeling kortgeleden nog over stappen en spreken ging wordt dit straks “leren”…op school.

Graag maken we dit voor u wat concreter.
Het interstedelijk CLB ontwikkelde een brochure rond dit ‘Ontluikend leren’. Elke ouder van elke kleuter uit de derde kleuterklas zal deze brochure in de loop van het school jaar ontvangen. Deze brochure is echter ook downloadbaar op de website van het interstedelijk CLB ! Je vindt deze brochure HIER (https://iclb.be/publicaties)

Gedurende het derde kleuter wordt tussen school (klastitularis, zorgcoördinator, directeur) en CLB ook overleg gepland. Soms zal de school het nodig vinden dat het CLB bijkomend onderzoek doet. De school licht de ouders in elk geval tijdig in wanneer en waarom zij zo’n bijkomend onderzoek nodig vinden. Het CLB zal slechts een onderzoek uitvoeren indien ook de ouders dit wensen.

Het is steeds de bedoeling dat ouders, school en CLB met elkaars instemming en betrokkenheid uitstippelen wat kan of niet kan.

Samen tot een gemeenschappelijk advies en tot een gemeenschappelijke handelwijze komen om samen een leerling op de best mogelijke wijze te helpen is het streefdoel. De uiteindelijke beslissing wordt – uiteraard – door de ouders genomen.

SCHOOLTOELAGEN

Studeren kost geld. Daarom worden er elk jaar toelagen gegeven. Vroeger gebruikte men voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs het begrip “studietoelage”. Velen noemden dit ‘studiebeurs’. Sinds 01.09.2007 spreekt men over “schooltoelagen” voor deze leerlingen. Sinds 01.09.2008 worden schooltoelagen ook verstrekt voor leerlingen in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs ! In alle onderwijsniveaus – van de kleuterschool tot en met hoger onderwijs – gelden dezelfde toekenningsvoorwaarden. Ook de periode waarbinnen het dossier moet worden ingediend is versoepeld : je kunt immers een dossier indienen tot 1 juni van het lopende schooljaar. Het is dus ‘nooit’ te laat… Door deze hervorming komt telkens een kwart van de kinderen in aanmerking komen voor een schooltoelage in het kleuter- , lager- én secundair onderwijs.

Een schooltoelage voor kleuters bedraagt 87,33 euro.
Een schooltoelage voor een leerling in het lager onderwijs varieert van 98,25 tot 147,37 euro.
Een schooltoelage voor een leerling in het voltijds secundair onderwijs varieert van 122,36 tot 1080,25 euro.

Er zijn veel ouders die geen aanvraag indienen, hoewel ze waarschijnlijk recht op een toelage hebben. We willen er u toe aanzetten dit wel te doen, zelfs in geval van twijfel.

Een toelage aanvragen is nu bovendien veel eenvoudiger want u hoeft veel minder documenten op te sturen dan vroeger.

In elke school kan je een aanvraagformulier en een infobrochure verkrijgen.
Je kunt je aanvraag ook online doen.
Je wordt rond dit alles wegwijs gemaakt op deze website : http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Informatie kunt u verkrijgen via 1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid, en dit tussen 9:00 en 19:00.

Informatie én hulp bij het invullen kunt u ook verkrijgen op de bezoekdagen van de provinciale diensten.
U kunt deze diensten bezoeken op maandag- en woensdagnamiddag van 13:30 tot 16:00.
Voor de provincie West-Vlaanderen vindt u deze dienst in het VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert 1-laan 1 te 8200 Brugge (gelegen aan de achterkant van het station te Brugge).